Generelle salgs, leverings- og reparationsbetingelser hos Thiemannkok

 1. Anvendelsesområder

1.1 Disse generelle salgs-, leverings- og reparationsbetingelser gælder for salg og levering af varer og reparationsydelser leveret af:

Thiemannkok,
Hvidkærvej 1
5250 Odense SV

Telefon 66 17 03 17
adm@thiemannkok.dk

1.2 Betingelserne gælder for både forbrugere og erhvervskunder.

1.3 Det er altid de nyeste betingelser, der er gældende. Thiemannkok tager forbehold for udleveret materiale, der afviger fra nuværende betingelser.

 1. Frister og tidspunkter for levering og risikoovergang

2.1 Har kunden oplyst sin e-mail adresse, vil tidspunktet for levering af varer og/eller ydelser blive oplyst skriftligt af Thiemannkok. Tidspunktet vil være gældende, hvis kunden har videregivet alle nødvendige informationer til Thiemannkok og udført eventuelle nødvendige assisterende handlinger.

2.2 Thiemannkok forbeholder sig retten til at opkræve et udeblivelsesgebyr på 500 kr. ex. moms, såfremt kunden aflyser sin tid mindre end 24 timer før det aftalte tidspunkt for udbedring af skaden. Tiden beregnes ud fra starttidspunktet for en aftale. Gebyret opkræves af den, der har booket aftalen. Selvom der er forsikringsdækning for udbedring af skaden, vil et udeblivelsesgebyr ikke være dækket af forsikringsselskabet, men skal betales af forsikringstager selv. For erhvervskunder vil gebyret blive pålagt virksomheden. Aflysning af en aftale skal ske enten ved telefonisk henvendelse til Thiemannkok

2.3 Skulle der ske standsning, indskrænkning eller forsinkelse i driften hos Thiemannkok eller leverandører til Thiemannkok, eller indtræffe uundgåelige begivenheder, som Thiemannkok ikke har indflydelse på (f.eks. force majeure, krig, naturkatastrofer, arbejdskonflikter mv.), er Thiemannkok berettiget til at udsætte ordren, herunder levering i det omfang det er nødvendigt. Thiemannkok vil da oplyse dig om, hvorvidt og hvornår levering vil finde sted. Hvis det ikke er muligt at forudsige tidspunktet for begivenhedens afslutning, eller hvis den varer i mere end 30 dage, er begge parter berettiget til at ophæve kontrakten. Forsinket levering berettiger – uanset årsagen til forsinkelsen – ikke til erstatning af nogen art eller til afslag i købesummen.

 1. Udlevering og tilbagelevering af køretøjet

3.1 Hvis kunden lader en bemyndiget person udlevere og/eller modtage køretøjet, accepterer kunden, at den bemyndiget person kan udlevere og modtage køretøjet på kundens vegne, herunder gennemgå køretøjet.

3.2 Forsinkes tilbagelevering af køretøjet af årsager, kunden er ansvarlig for, overgår risikoen til kunden fra den dag, Thiemannkok har afsluttet arbejdet på køretøjet og meddelt kunden dette. Hvis kunden selv skal afhente køretøjet, skal afhentning ske snarest muligt herefter.

 1. Priser og betalingsbetingelser

4.1 Priser beregnes på baggrund af Thiemannkok’ beregningsmodel. Kan den konkrete pris ikke oplyses, gives der et prisoverslag.

4.2 Er der ikke givet en specifik pris eller et prisoverslag, fastsættes prisen ud fra den prisliste fra Thiemannkok, der var gældende på det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået, inkl. evt. emballerings-, transport- og transportforsikringsudgifter samt moms. Pristilbud afgivet af Thiemannkok er gældende 7 dage under forudsætning af, at den korrekte rude er valgt. Hvis det mod forventning viser sig, at det er den forkerte rude vi har fået hjem til bilen, så kan prisen ændre sig og du vil blive informeret herom.

4.3 Faktura udstedt til privatkunder er straks forfalden til kontant betaling. Fremmed valuta og check modtages kun efter særlig aftale med og uden omkostninger for Thiemannkok.

4.4 Ved kontantbetaling kan der betales med Visa/Dankort, Visa-Electron, Mastercard, American Express, eller MobilePay.

4.5 I tilfælde af forsikringsskade er kunden ansvarlig for, at der findes en gyldigt forsikring til at dække skaden. Hvis forsikringsselskabet af en eller anden grund beslutter ikke at erstatte det fakturerede beløb (helt eller delvist) er kunden forpligtet til at betale for ydelsen direkte til Thiemannkok på anmodning.

4.6 Som udgangspunkt opnår en privatkunde samme aftalevilkår som hos det selskab, hvor bilen er forsikret. Det forudsætter dog at man som privatkunde er forsikringstager og selv betaler for jobbet, samt at bilen er forsikret på skadestidspunktet. Hvis der er tale om et forsikringsselskab, hvor afregningen sker efter Forsis (forsikringsselskabernes skadesbehandlingssystem), vil prisen på et rudeskift for kunden ikke være identisk med prisen, som forsikringsselskabet betaler. Efter aftale med forsikringsselskabet afregnes de en anden pris end den pris, kunden får oplyst ved booking.

 1. Særligt om reparationer

5.1 Thiemannkok indestår for at udføre reparationer i overensstemmelse med det generelle tekniske udviklingsniveau på nuværende tidspunkt. Thiemannkok gør udtrykkeligt opmærksom på, at der i tilfælde af reparation af køretøjets ruder er risiko for, at reparationen bliver synlig, og/eller at det beskadigede glas spontant revner videre under eller efter reparationen. I dette tilfælde kan kunden ikke gøre gældende, at der er tale om en mangel. Hvis stenslagsreparationen afvises ved Bilsyn eller af leasingselskabet efter end leasingperiode er der heller ikke tale om en mangel.

5.2 Hvis kunden efterfølgende giver Thiemannkok til opgave at udskifte en rude, der er repareret, er dette ikke en kulance opgave, men fakturering sker under normale omstændigheder, hvis udskiftningen skyldes, at reparationen er synlig, eller det beskadigede glas spontant er revnet videre under eller efter reparationen. Thiemannkok erstatter dog i så fald omkostningen til reparation til den, der har betalt reparationen.

5.3 I forbindelse med udskiftning af forruder bruger Thiemannkok kun glas, der er fremstillet i henhold til OEM-standarder, uanset om det leveres af OEM-producenter eller andre leverandører. Det betyder, at glasproducenten bekræfter, at det af Thiemannkok monterede glas er af samme kvalitet og med samme tekniske og sikkerhedsmæssige egenskaber som det originale glas, der er anvendt af producenten.

 1. Ansvarsbegrænsning

6.1 Med forbehold for punkt 6.2 begrænses Thiemannkok erstatningsansvar til skader, som ved kontraktindgåelsen typisk kan forudses, og hvor Thiemannkok har handlet groft uagtsomt. Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke, hvor ThiemannKok har et mere vidtgående ansvar i henhold til lov, f.eks. produktansvarsloven, ved overtagelse af en garanti eller uagtsomt forvoldte fysiske skader.

6.2 Thiemannkok hæfter ikke for de genstande, der opbevares i køretøjet, medmindre de specifikt er overgivet til Thiemannkok forvaring. Kunden kan ikke gøre erstatningskrav gældende for disse genstande, medmindre skaden er forårsaget ved forsæt eller grov uagtsomhed.

6.3 Ved skade forårsaget af Thiemannkok, henviser Thiemannkok reparation af skaden til vores udvalgte reparatører, såfremt Thiemannkok ikke selv kan reparere skaden.

6.4 Ved udbedring af en reklamation, sættes bilen i samme stand som før skaden. Det betyder, at Thiemannkok forbeholder sig retten til at benytte alternative og/eller brugte dele, der er af tilsvarende alder som bilen eller nyere.

6.5 Vælger forbrugeren at anvende sin egen reparatør til udbedring af en skade forårsaget af Thiemannkok, afholder Thiemannkok omkostningerne til sådanne rimelige reparationer, dog ikke udover et beløb svarende til Thiemannkok egen reparatørs omkostninger for samme udbedring. Thiemannkok er ikke ansvarlig for reparationer foretaget af forbrugerens egen reparatør, herunder afholdelse af omkostninger til supplerende eller afledte reparationer.

 1. Garantibetingelser

7.1 Thiemannkok garanterer kunden:

(a) 2 år for tæthed på monteringen af de ruder, Thiemannkok har skiftet ud i køretøjet (dvs. at ruden er fri for ”tæthedsmangler”), og

(b) 2 år for holdbarheden af reparationen af køretøjets ruder (dvs. at ruden er fri for ”holdbarhedsmangler”).

Der foreligger en tæthedsmangel, når der kommer vand ind gennem eller ved kanten af den udskiftede rude og ind i den indvendige del af køretøjet. Der foreligger en holdbarhedsmangel, hvis reparationen er fejlbehæftet, og ruden som følge heraf fortsætter med at revne det reparerede sted.

7.2 Garantiperioden starter ved tilbagelevering af køretøjet til kunden.

7.3 Hvis kunden giver Thiemannkok til opgave at udskifte ruden som følge af tætheds- eller holdbarhedsmangler, kan kunden udelukkende kræve, at det beløb, der er betalt for reparationen, fratrækkes fakturabeløbet over for den, der har betalt for reparationen (kunden eller forsikringsselskabet). Kunden kan således ikke forlange erstatning for afsavn for benyttelse, tabt arbejdsfortjeneste, tidsforbrug, befordringsomkostninger eller prisoverslag.

7.4 Krav på garanti skal gøres gældende skriftligt over for Thiemannkok hurtigst muligt efter manglens indtræden. Det skal kunne dokumenteres, at ruden er udskiftet af Thiemannkok, f.eks. ved den aktuelle faktura. Erhvervskunder skal gøre kravet på garanti gældende senest 7 dage fra manglens indtræden.

7.5 Garantien dækker ikke skader, der er opstået på grund af ydre påvirkninger som f.eks. stenslag, ulykkestilfælde, hærværk, brand, hagl mv. Ej heller eftermonteret udstyr som for eksempel men ikke begrænset til folie på bilen og DAB-antenner, som forsikringsselskabet ikke dækker ved et rudeskift, hvis det går i stykker.

7.6 Garantien bortfalder, hvis kunden selv eller tredjemand på kundens vegne reparerer glasarbejdet eller skifter ruderne eller på anden måde udbedrer fejl og mangler i forbindelse med et foretaget rudeskift hos Thiemannkok. Thiemannkok skal derfor kontaktes, inden en evt. anden leverandør påbegynder udbedring af en fejl, der er dækket af garantien.

7.7 Garantien bortfalder, hvis der er konstateret rust i eller tæt på falsen af den udskiftede eller reparerede rude.

7.8 Garantien følger køretøjet. Hvis køretøjet overdrages til tredjemand, efter at Thiemannkok har udskiftet eller repareret ruderne på køretøjet, overtager den nye ejer af køretøjet denne garanti

7.9 Garantien påvirker ikke dine rettigheder til reklamation i henhold til lov.

 1. Rekalibrering af kamerabaserede systemer

8.1 Hvis der på forruden af kundens køretøj er monteret et avanceret førerassistancesystem (“ADAS”), der fungerer ved hjælp af kameraer og en radar og/eller laser (“Kamera”), skal Kameraet rekalibreres efter udskiftning af forruden. Hvis der ikke sker rekalibrering efter udskiftning af forruden, er det usikkert, at Kameraet og hele ADAS-systemet virker efter hensigten, hvilket udgør en risiko for person- og tingsskade, idet der som følge heraf kan opstå uheld.

8.2 Hvis kunden anmoder Thiemannkok om at udskifte forruden med det påmonterede ADAS-udstyr, vil Thiemannkok foretage rekalibrering af Kameraet.

8.3 Hvis Thiemannkok selv foretager rekalibrering, garanterer Thiemannkok kunden, at rekalibreringsprocessen sker fejlfrit. Denne garanti er gældende, indtil en af følgende begivenheder indtræder:

(a) når der er gået 2 år efter, at Thiemannkok har udført arbejdet og tilbageleveret køretøjet,

(b) ved næste udskiftning af forruden eller Kameraet, eller

(c) når en begivenhed nødvendiggør rekalibrering af det installerede Kamera eller det er beskrevet i køretøjets vedligeholdelsesmanual eller andet materiale udleveret af producenten for køretøjet.

8.4 Garantien dækker ikke fejl, som ikke skyldes den af Thiemannkok udførte rekalibrering.

8.5 Garantien dækker endvidere ikke, hvis det af Thiemannkok rekalibrerede Kamera efterfølgende håndteres af andre end Thiemannkok og/eller ikke vedligeholdes som beskrevet i køretøjets vedligeholdelsesmanual eller andet materiale udleveret af producenten for køretøjet.

8.6 Hvis kunden ikke ønsker, at Thiemannkok skal foretage eller sørge for rekalibrering efter, at Thiemannkok har udskiftet forruden, dækkes eventuelle funktionsfejl ved Kameraet eller ADAS-systemet (herunder evt. afledte skader) ikke af garantien.

8.7 Garantien er begrænset til udskiftning af forruden og kan derfor ikke påberåbes i tilfælde, hvor Thiemannkok alene har udført reparation af en forrude og/eller udskiftning af siderude eller bagrude i et køretøj med ADAS-udstyr.

8.8 Garantien påvirker ikke dine rettigheder til reklamation i henhold til lov.

8.9 Det kan forekomme, at Thiemannkok ikke er i stand til at foretage en korrekt rekalibrering af Kameraet. Årsagen hertil kan være vej-, vejr- eller andre forhold, der kan påvirke måleudstyret og umuliggøre rekalibrering. Thiemannkok vil altid give særskilt meddelelse til kunden herom, senest ved køretøjets tilbagelevering. Kunden skal herefter hurtigst muligt enten aftale en ny tid hos Thiemannkok eller kontakte køretøjets forhandler for at få Kameraet rekalibreret. Thiemannkok fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle skader, herunder men ikke begrænset til økonomisk tab eller personskade, der kunne have været forhindret eller begrænset af korrekt/rettidig rekalibrering.

 1. Fortrydelsesret (gælder kun forbrugere)

9.1 For aftaler indgået uden for Thiemannkok kan kunden træde tilbage fra aftalen uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået. For at udøve fortrydelsesretten skal kunden meddele Thiemannkok sit ønske om at fortryde aftalen i en utvetydig erklæring (f.eks. ved brev eller e-mail). Se kontaktoplysningerne under pkt. 1.1. Kunden kan benytte den vedlagte standardfortrydelsesformular (bilag 1), men det er ikke et krav. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesret er sendt, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

9.2 Hvis kunden udøver sin fortrydelsesret, refunderer Thiemannkok alle betalinger modtaget fra kunden senest 14 dage fra den dato, hvor Thiemannkok har modtaget meddelelse om udøvelse af fortrydelsesret. Thiemannkok kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil Thiemannkok har modtaget de købte varer retur, eller kunden har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne.

9.3 Kunden skal returnere eller aflevere varerne hos et af Thiemannkok’ værksteder senest 14 dage fra den dato, hvor kunden har informeret Thiemannkok om fortrydelse af aftalen.

9.4 Kunden skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne, herunder evt. afmontering.

9.5 Kunden hæfter for evt. forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

9.6 For så vidt angår levering af ydelser, hvor kunden har accepteret, at levering påbegyndes, inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal kunden betale Thiemannkok et beløb, som står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret, indtil det tidspunkt hvor kunden har informeret Thiemannkok om sin udøvelse af fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen. Er udførelse af ydelserne igangsat på fortrydelsestidspunktet, anses dette beløb at svare til fuld opfyldelse af aftalen. I modsat fald hæfter kunden alene for montørens transportomkostninger.

 1. Beskyttelse af persondata

10.1 I forbindelse med håndtering af kundeforholdet behandler Thiemannkok oplysninger om kunden (f.eks. navn, adresse og tlf.nr.) og om kundens ordre (f.eks. bestillingsdata). Kundens personoplysninger indsamles og behandles med henblik på levering af Thiemannkok’ service.

10.2 Som en del af vores service noterer vi dit køretøjs aktuelle kilometerstand. Hvis reparationsarbejdet er dækket af en forsikring, kan dit forsikringsselskab kræve disse oplysninger til skadesbehandling.

 1. Reklamation

11.1 Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse. Kunden har i overensstemmelse med købelovens regler 24 måneders reklamationsret på alle varer. Erhvervskunder skal gøre mangelsbeføjelser gældende senest 12 måneder efter kundens afhentning af køretøjet. For varer med begrænset levetid er reklamationsretten dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare.

11.2 Kunden har pligt til straks at undersøge varen ved modtagelsen. Dette gælder, uanset om kunden ikke selv skal stå for evt. montering.

11.3 Opdager kunden en fejl eller mangel, skal Thiemannkok snarest muligt og inden for rimelig tid kontaktes og oplyses om, hvori fejlen eller manglen består. Erhvervskunder skal gøre kravet gældende senest 7 dage fra manglens indtræden. Ved for sen reklamation bortfalder kundens krav.

11.4 Thiemannkok forbeholder sig retten til at afvise kundens ønske omkring at vente med udbedring af eventuel fejl eller mangel.

11.5 Fejlretning og eventuelle følgeskader udbedres uden beregning af Thiemannkok, forudsat at Thiemannkok kontaktes inden en evt. anden leverandør påbegynder udbedring af fejlen. Kunden kan ikke gøre fejl og mangler gældende overfor Thiemannkok, hvis kunden selv eller tredjemand på kundens vegne foretager udbedring af fejlen.

 1. Forbrugerklager

12.1 Hvis kunden er forbruger og er utilfreds med Thiemannkok håndtering af en reklamation eller andet, skal kunden først rette henvendelse til Thiemannkok. Kan der ikke findes en løsning, kan kunden klage til Ankenævn for Biler via en formular på https://www.bilklage.dk/Forside, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Kunden kan også kontakte Ankenævn for Biler per e-mail på sekretariat@bilklage.dk eller per brev til Ankenævn for Biler, Lautrupvang 2, 2750 Ballerup.

12.2 Hvis betingelserne for at klage til Ankenævn for Biler ikke er opfyldt, kan kunden klage til Center for Klageløsning per e-mail til cfk@kfst.dk eller per brev til Konkurrence- of Forbrugerstyrelsen, Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, hvis betingelserne herfor er opfyldt, se https://www.kfst.dk/.

12.3 EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Det er særligt relevant, hvis kunden er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her http://ec.europa.eu/odr.

 1. Generelle bestemmelser

13.1 Hvis en bestemmelse i betingelserne skulle blive helt eller delvist ugyldig, påvirker dette ikke de øvrige bestemmelsers gyldighed.

13.2 Al information fra Thiemannkok angående syn, enten på vores hjemmeside eller andet materiale, der distribueres, skal kun betragtes som vejledning. Thiemannkok giver ingen garanti for hvilke skader, der kan godkendes eller ikke ved syn. Thiemannkok® garanterer ikke at sådanne en information er korrekt og opdateret. For detaljer og nøjagtige oplysninger, henviser Thiemannkok til enhver tid til Færdselsstyrelsen.

13.3. Hvis Thiemannkok på kundens opfordring har bestilt en OE rude (logo-rude) til kundens køretøj, og kunden efterfølgende aflyser sin tid, så forbeholder Thiemannkok sig retten til at opkræve et gebyr tilsvarende den vejledende udsalgspris for denne rude. Gebyret tilfalder den, der har booket aftalen og er derfor ikke omfattet af kundens eventuelle forsikring.

13.4 Hvis kunden er erhvervskunde, har Odense Byret eksklusivt værneting for alle tvister i forbindelse med dette kontraktforhold. Thiemannkok skal dog ikke være afskåret fra at anlægge sag mod kunden i ethvert andet værneting.

13.5 Disse betingelser er reguleret af dansk ret, dog finder FN’s konvention for internationale køb (CISG) ikke anvendelse

Bilag 1 Standardfortrydelsesformular Standardfortrydelsesformular (for forbrugerkøb) (denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

 • Til Thiemannkok,  A/S, Hvidkærvej 1, 5250 Odense SV, Telefon 66 17 03 17, adm@thiemannkok.dk
 • Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer …………levering af følgende tjenesteydelser ………………….
 • Bestilt den…../modtaget den ………
 • Dit navn……………….
 • Din adresse ……………….
 • Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir) ……………………….
 • Dato………………